Camels. Pushkar

At the Pushkar camel fair. Rajasthan