Dhobi. Varanasi. Uttar Pradesh

A dhobi on the Ghats in Varanasi