Dhoti

A pilgrims drying a dhoti alongside the Holylake in Pushkar. Rajasthan.